Nắng quá
Mọi việc kiểu tồi tệ thêm
Bây giờ thì nhàm rồi,  đau cũng kệ bạn, chuyện thường ngày xảy ra như kiểu bạn thở mỗi giây mỗi phút thôi
Hn 31,  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 … 11 Lâu quá,  sẽ phải chịu đựng nhau,  mà ko, là ở cùng nhau thêm 11 ngày nữa
Muốn điên mất

Nắng quá
Mọi việc kiểu tồi tệ thêm
Bây giờ thì nhàm rồi, đau cũng kệ bạn, chuyện thường ngày xảy ra như kiểu bạn thở mỗi giây mỗi phút thôi
Hn 31, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 … 11 Lâu quá, sẽ phải chịu đựng nhau, mà ko, là ở cùng nhau thêm 11 ngày nữa
Muốn điên mất

Nắng quá
Mọi việc kiểu tồi tệ thêm
Bây giờ thì nhàm rồi,  đau cũng kệ bạn, chuyện thường ngày xảy ra như kiểu bạn thở mỗi giây mỗi phút thôi
Hn 31,  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 … 11 Lâu quá,  sẽ phải chịu đựng nhau,  mà ko, là ở cùng nhau thêm 11 ngày nữa
Muốn điên mất

Nắng quá
Mọi việc kiểu tồi tệ thêm
Bây giờ thì nhàm rồi, đau cũng kệ bạn, chuyện thường ngày xảy ra như kiểu bạn thở mỗi giây mỗi phút thôi
Hn 31, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 … 11 Lâu quá, sẽ phải chịu đựng nhau, mà ko, là ở cùng nhau thêm 11 ngày nữa
Muốn điên mất

Chả sợ gì
Sợ mỗi đau
Thế mà tại sao lại phải chịu đựng cái đáng sợ nhất ntn hả
== 
Fate
Klq nhưng đói quá 😭😭😭😭😭  đã nôn tất cả những thứ cho vào bụng lúc trưa,  muốn lăn ra ngủ luôn cho xong

Chả sợ gì
Sợ mỗi đau
Thế mà tại sao lại phải chịu đựng cái đáng sợ nhất ntn hả
==
Fate
Klq nhưng đói quá 😭😭😭😭😭 đã nôn tất cả những thứ cho vào bụng lúc trưa, muốn lăn ra ngủ luôn cho xong